هون های خاورمیانه یا هون های سفید (هپتالها یا هیاطله )

هون های خاورمیانه یا هون های سفید (هپتالها یا هیاطله )

هون های خاورمیانه یا هپتالها از آمیزش هون ها و آوارها به وجود آمدند.اینان در سال 350 میلادی از جوان - جوان ها جدا شده ،ابتدا به جنوب قزاقستان آمده وسپس به افغانستان و خاور ایران ایلغار آوردند. هون های سفید موجب شدند تا در سال...

ادامه مطلب ...