آیا بشریت بسوی ایجاد یک زبان واحد پیش می رود؟

آیا بشریت بسوی ایجاد یک زبان واحد پیش می رود؟

پروفسور محمدتقی زهتابی در اینجا لازمست گرچه به اجمال ، توضیحی درباره نظریه ای بی اساس و عوام فریبانه که برساخته برخی اقوام و هیئت های حاکمه شوونیست آنهاست داده شود. در کشورهای کثیرالمله ای که تنها یک قوم اقتدار سیاسی...

ادامه مطلب ...