یک نمونه از دستگاه بافت فرش هریس با ۱۵ رنگ

یک نمونه از دستگاه بافت فرش هریس با ۱۵ رنگ

🧶این یک دستگاه بافت فرش هریس با ۱۵ رنگ است. نام ترکی این رنگ‌ها، به ترتیب از راست به چپ: – قره – دمیر رنگی – خانیم سونا – چؤهره‌یی – یاشیل – زئیتونی – تۇخ یاشیل – نۇخودی – آغ – آچؽق خانیم سونا –...

ادامه مطلب ...