دست نوشته های نظامی گنجوی به زبان ترکی آذربایجانی در آرشیو سری ارمنستان

دست نوشته های نظامی گنجوی به زبان ترکی آذربایجانی در آرشیو سری ارمنستان

دست نوشته های نظامی گنجوی به زبان ترکی آذربایجانی در آرشیو سری در ارمنستان نگهداری می شود. این بیانیه را دکتر زائور علی اف، دانشیار دکتر فلسفه در علوم سیاسی بیان کرده است. وی حقایق جالبی را در مورد کتمان آثار شاعر...

ادامه مطلب ...