نشانه های توجه نادرشاه افشار به زبان مادری

نشانه های توجه نادرشاه افشار به زبان مادری

دکتر رحیم آق بایراق نادر شاه از طایفه "قرخلو" ایل افشار است. قدیمی ترین منبع مکتوبی که به ترک بودن ایل افشار اشاره کرده است، دیوان لغات الترک است که هزار سال پیش افشارها را ششمین اولوس طوایف(۲۴)گانه ترکان اوغوز معرفی کرده...

ادامه مطلب ...