تراژدی قتل عام آذربایجانیان در دو سوی ارس

تراژدی قتل عام آذربایجانیان در دو سوی ارس

جنگ جهانی اول در تاریخ تمدن بشری نقطه عطفی محسوب می گردد که در آن بسیاری از نظامهای کهنه سیاسی ، اجتماعی به نظام های نوین تبدیل شد.امپراتورهای بزرگ به ممالکی کوچک تبدیل گردید و حکومت های ملی درسطح جهان بوجود...

ادامه مطلب ...