سند تغییر اسامی برخی از شهرها و مناطق جغرافیایی آذربایجان در دوره پهلوی

سند تغییر اسامی برخی از شهرها و مناطق جغرافیایی آذربایجان در دوره پهلوی

سند تغییر اسامی برخی از شهرها و مناطق جغرافیائی آذربایجان در دوره پهلوی صائین قالا به شاهین دژ ساوجبلاغ یا سویوق بولاق به مهاباد قراجه داغ به ارسباران و ... تورک...

ادامه مطلب ...