مقایسه پاسخ های میان رس شنوایی در افراد دو زبانه و تک زبانه

مقایسه پاسخ های میان رس شنوایی در افراد دو زبانه و تک زبانه

مقايسه پاسخ هاي ميان رس شنوايي در افراد دو زبانه تركي - فارسي با افراد تك زبانه فارسي زبان . سودابه شكري : كارشناس ارشد شنوايي شناسي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران قاسم محمدخاني : مربي گروه...

ادامه مطلب ...