امپراتوری گؤگ ترک ها – ترکان آسمانی

امپراتوری گؤگ ترک ها – ترکان آسمانی

دکتر جواد هیئت          سواران زره پوش گؤگ ترکگؤگ ترک ها بنیانگذاران نخستین دولت ترک تاریخ هستند.اینان پیش از تشکیل دولت با جوان - جوان ها متحد بودند(سال 552میلادی).بومن رهبر این قبیله که از خانواده آشنا بود ، بر جوان...

ادامه مطلب ...