الهی اردبیلی – اردبیل

الهی اردبیلی – اردبیل

نامش کمال الدین حسین فرزند خواجه شرف الدین عبدالحق است ، تخلص وی الهی است.در سال 870 هجری قمری(844شمسی) متولد ودر سال 950 هجری قمری(922شمسی) در گذشته است.الهی در اوایل جوانی که در نزد سلطان حیدر صفوی کسب کمال میکرد ، بدستور...

ادامه مطلب ...