ترکان باستان پیرو کدام دین و آیین بوده اند ؟

ترکان باستان پیرو کدام دین و آیین بوده اند ؟

دکتر جواد هیاتائل اوبا - نوشته اند که ترکان باستان توتم پرست و یا«شمنیست»بوده اند. در زمان های اخیر ثابت شده که این نوشته ها نادرست بوده و دین ترکان باستان،دین گوگ تانری بوده است.پندار کسانی که ترکان باستان را«توتم...

ادامه مطلب ...