ترک های اونک

ترک های اونک

اونک ها بعد از مانچو و شیبی ها سومین گروه بزرگ از مردم تونغوز هستند. جمعیت آنان حدود 70 هزار نفر است. از این تعداد، 35 هزار نفر در روسیه ، و بیش از 30 هزار نفر نیز در مناطق تحت حاکمیت چین ساکن هستند . اختلافات اجتماعی و...

ادامه مطلب ...