ترک های اودموت

ترک های اودموت

اودمورت‌ها یکی از اقوام فین‌ - اوغوری در شمال روسیه هستند. اودمورت‌ها در روسی با نامهای چود اوتیاتسکایا ، اوتیک و وتیاک شناخته می‌شوند و تاتارها به ایشان آر می‌گویند. اودمور نیز توسط روس ها مسیحی شده است، مانند...

ادامه مطلب ...