برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن

برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن

عنوان مقاله :  برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان های ایرانفاطمه باقرزاده آذر ؛ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریزرضا رنجپور ؛ دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریززهرا کریمی...

ادامه مطلب ...