آرزومالار ( ترانه های آرزو ) – ادبیات شفاهی

آرزومالار ( ترانه های آرزو ) – ادبیات شفاهی

بالاما ، قوربان دایچالار ( کره اسب ) بالام هاچان ال چالار بالاما قوربان اینک لر بالام هاچان ایمک لر بالاما قوربان ایلانلار بالام هاچان دیل آنلار بالاما قوربان خالاسی بالام قیزیل پاراسی بالاما قوربان مئیوه...

ادامه مطلب ...