میرزا ابوالقاسم مرتضوی متخلص به آذر تبریزی

میرزا ابوالقاسم مرتضوی متخلص به آذر تبریزی

نامش ابوالقاسم مرتضوی فرزند حاج سید مرتضی صراف که آذر تخلص میکرد و درسال 1250 شمسی در تبریز متولد شده است. میرزا ابوالقاسم یکی از مردان شریف و ادیب و فاضل و شاعر و وطن دوست بود.او بسال 1271 شمسی به استانبول مسافرت نموده و در...

ادامه مطلب ...