نشریه الکترونیکی ائل اوبا

و من آیاته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم إنّ فی ذلک لآیات للعالِمین

پروتوتورک ها

اصطلاح ترک چگونه و چه زمانی پدید آمده است ؟

منشاء ، معنا و قدمت واژه ترک

نخستین ساکنان سرزمین آذربایجان پیش از ورود اقوام هند و اروپایی

واژگان و ذخیره اصلی لغوی

سومریان

مقدمه

تمدن ، قانون ، خط ، خدمات ، زوال

اکدیان

ایلامیان

هیتی ها

کاسیان

آشوریان

آیا بشریت بسوی ایجاد یک زبان واحد پیش می رود؟

ثروت های طبیعی آذربایجان غربی

هوریان

لولوبیان

گوتیان

زبان گوتی – لولوبی

اورارتوئیان

ماننایان

اسکیت ها

مادها

زبان اقوام آسیانیک

هایلان توروگ ها / تورکوت ها / بون ترک ها