ائل اوبا – شافعى در مطالب السئول آورده: مردى نزد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آمده و گفت: مرا آگاه کن از واجب و واجب تر، عجب و عجب تر، سخت و سخت تر، نزدیک و نزدیک تر!

امام علیه السلام پاسخ او را در ضمن اشعارى بیان فرمود:

توبه و بازگشت به پروردگار مردم واجب است، و ترک گناهان از آن واجب تر. [ توب رب الورى واجب و ترکهم للذنوب اوجب. ]

گردش روزگار عجیب است، و غفلت مردم از آن عجیب تر. [ والدهر فى صرفه عجیب و غفله الناس عنه اعجب. ]

بردبارى در برابر مصائب دشوار است ، ولى از دست دادن پاداش ها از آن دشوارتر. [ والصبر فى النائبات صعب لکن فوت الثواب اصعب. ]

هر چیزى که به آن امید مى رود نزدیک است، و مرگ از همه آنها نزدیکتر [ وکل ما یرتجى قریب والموت من کل ذاک اقرب. مطالب السئول، ص 62. ]

منبع : قضاوتهای امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) – محمدتقی شوشتری

64023/95