ائل اوبا – اگر بی حوصله اید و غمگین شاید این تصویر بتواند خنده ای بر گوشه لبتان بنشاند

ما اسم این خودرو جدید را پیکاس (ترکیبی از پیکان و سمند گذاشتیم) .

ائل اوبا