81891-245087-1404140316ائل اوبا – مردى از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام پرسید؛ بالا بردن دستها به هنگام تکبیره الاحرام چه معنا دارد؟

على علیه السلام فرمود: معنایش این است که خدا بزرگتر است، یکتا و یگانه است، مانندى ندارد، با حواس و ادراکات ظاهرى لمس و ادراک نمى شود.

پرسید؛ کشیدن گردن در حال رکوع چه معنا دارد؟ فرمود: معنایش این است که به خدا ایمان آوردم اگر چه گردنم را بزند.

پرسید؛ معناى سجده اول چیست؟ فرمود: معنایش این است که خدایا! تو ما را از زمین آفریده اى، و معناى برداشتن سر از سجده این است که خدایا! تو ما را از زمین بیرون آورده اى

و معناى سجده دوم این است که خدایا! تو ما را به زمین بر مى گردانى، و معناى برداشتن سر از سجده دوم این است که خدایا تو بار دیگر، ما را از زمین بیرون مى آرى “در روز رستاخیز”.

پرسید؛ گذاشتن پاى راست بر روى پاى چپ در حال تشهد چیست؟ فرمود: معنایش این است که خدایا! باطل را بمیران و حق را برپا و استوار نگهدار.

پرسید؛ پس معناى گفتن امام السلام علیکم چیست؟ فرمود: امام مترجمى است از طرف خداوند که به اهل جماعت مى گوید: شما در روز قیامت از عذاب خداوند در امانید.

[ من لا یحضر، کتاب الصلوه، باب 17، وصف الصلوه. ]