علی محمد بیانی

ائل اوبا – «ایش و اوش» از جمله ده ها پسوندی است که به وسیله ی آن می توان هزاران اسم و صفت جدید در زبان ترکی ساخت. به طوری که اگر آن را به بن فعل یا اسم بیفزاییم؛ اسم مشتقی به دست میآید که حاوی معنای جدید است. امروزه در زبان ترکی به کارگیری این پسوند، فوق العاده ضروری به نظر میرسد.

گل + یش » گلیش

گؤر + اوش » گؤروش

تانی + یش » تانیش

تیک + یش » تیکیش

باخ + یش » باخیش

اوچ + اوش » اوچوش

یاغ + یش » یاغیش

دؤی + اوش » دؤیوش

یاشا + یش » یاشاییش

قورتول + اوش » قورتولوش

چیخ + ایش » چیخیش

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز ( نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) – نویسنده : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز

ائل اوبا