علامت جمع در زبان ترکی بسیار ساده و گویاست. چنانکه فقط دو علامت برای این امر موجود می باشد که تابع قانون هماهنگی اصوات می باشد. اگر چه به گفته زبانشناسان علامت های جمع زیادی در ترکی قدیم بوده است ، اما امروزه دو علامت جمع «لر» و « لار» کاربرد رسمی و جدی دارد. «لر» برای کلمات دارای مصوت پسین ( اینجه ) و «لار» برای کلمات دارای مصوت پسین ( قالین ) مثال:

 

۱- اینجه

قلم + لر = قلم لر

ائو + لر = ائولر

چؤل + لر = چؤل لر

اؤلکه + لر = اؤلکه لر

گله جک + لر = گله جکلر

 

۲- قالین

سو + لار = سولار

اوشاق + لار = اوشاق لار

چای + لار = چای لار

آدام + لار = آدام لار

یازمیشدی + لار = یازمیشدیلار