ائل اوبا – در حدیثى از امام باقر (علیه السلام ) مى خوانیم که مى فرمایند: در زمان حضرت على دو نفر زن همزمان بچه اى را به دنیا آوردند، جنس نوزادها، یکى پسر و دیگرى دختر بود.

آن زنى که دختر زائیده بود، پسر زن دیگر را برداشت ، و دختر نوزادش را به جاى وى گذاشت و در نتیجه میان آن دو زن مرافعه اى پیش آمد و قرار شد على (علیه السلام ) داورى کند.

مولاى متقیان در مسند قضاوت در قرار گرفته و زنان را به محاکمه کشانید، ولى هیچکدام از آنان دست از پسر برنداشتند. و حضرت دستور داد: شیر مادران آن دو بچه را وزن کردند، او را که شیرش سنگین تر بود، پسر را به وى واگذار کرد!

شرح من لایحضره الفقیه ج 6 ص 6، وسائل الشیعه ج 18 ص 210 ح 6.

نظیر این جریان در مورد دو نفر کنیز پیش ‍ آمد، که در زمان عمر اتفاق افتاد، و او از قضاوت باز ماند، و سرانجام امیرالمؤمنین على (علیه السلام ) قضاوت آن دو را به عهده گرفت ، و براى رفع مخاصمه دستور دادند: اره اى بیاورند، زنان گفتند: اره را چه کار دارید؟

فرمودند: مى خواهم بچه را دو نیم کنم ، و به هر کدام نصف او را بدهم !!

آن زنى که در واقع مادر بچه بود گفت : بچه مال آن زن دیگرى است ، من از ادعایم صرفنظر کردم .

على (علیه السلام ) فرمودند: بچه مربوط به همین زن است که دلش به حال او مى سوزد، و لذا بچه را به آن زن تحویل داد.

وسال الشیعه ج 18 ص 212 ح 11