زنى با پرداخت مبلغى پول به عنوان مهر با مردى ازدواج نمود به شرط این که اجازه جماع و طلاق با او باشد.

حضرت امیرالمومنین فرمود: این زن با سنت خدا مخالفت کرده و متصدى حقى شده که اهلیت آن را ندارد، و آنگاه فرمود:

سنت این است که شوهر نفقه زن را بدهد و اجازه جماع و طلاق هم با او باشد.

[ تهذیب، کتاب النکاح، باب المهور، حدیث 60. ]

در قرآن کریم به عناوین مختلف، مرزهای الهی بیان و به انسان آگاهی لازم داده شده است که حریم خداوند را حفظ و از خدشه دار کردن و شکستن و گاهی حتّی نزدیک شدن به آن شدیداً بپرهیزد.

خداوند متعال در قرآن کریم متجاوزین به حدود را منع نموده و آنان را در شمار ظالمین قرار میدهد و میفرماید:

“تلک حدودالله فلا تعتدوها ومن یتعد حدودالله فاولئک هم الظالمون”سورۀ مبارکۀ بقره، آیۀ شریفۀ 229

حضرت علی(ع) نیز در این باره میفرماید:

«لایسعد احد الا باقامه حدودالله ولا یشقی احد الا باضاعتها» (هیچ کس جز با رعایت حدود الهی سعادتمند نمیشود و جز با تضییع آنها نگونبخت نمیگردد).