سند تغییر نام « تیکان تپه » به تکاب و رود « طاطائو » به سیمین رود توسط وثوق الدوله ( رئیس فرهنگستان فارسی ) در سال ۱۳۱۶ ، دوره رضاخانی


تورک بیلگی