سند تغییر اسامی برخی از شهرها و مناطق جغرافیائی آذربایجان در دوره پهلوی

صائین قالا به شاهین دژ

ساوجبلاغ یا سویوق بولاق به مهاباد

قراجه داغ به ارسباران و …

تورک بیلگی