قارل ها از شاخه اورال مردمان توران هستند.

بخش بزرگی از سکونگاه اصلی قارل ها توسط روس ها در دوره اتحاد جماهیر شوروی اشغال شد.

در طول این دوره بیش از 400 هزار قارل مجبور به ترک کشور شدند.

در حال حاضر کل جمعیت قارل ها حدود 120 هزار نفر است. جمعیت قارل های روسیه 65 هزار نفر است.