سکل ها جدایی از زبان مجارها تکلم می کنند.

سکل ها از نسل هون های اروپایی هستند و تا 895 میلادی که حکومت به دست مجارها افتاد به حکومت خود بر این ناحیه ادامه دادند.

آنان دولت پادشاهی پرآوازه ای را بنیان نهادند لکن سرانجام توسط مجارها به اشغال درآمد بعدها در زمان امپراتوری عثمانی خودمختاری این بخش به رسمیت شناخته شد.

با این حال در دوره امپراتوری اتریش-مجارستان با اشغال ترانسیلوانیا ، سکل ها به مجارها پیوستند.

در حال حاضر سکل ها گروه اتنیکی ترکی هستند که در مجارستان و رومانی زندگی می کنند.

آنان در سال 2003 شورای ملی سکل ها را تاسیس کردند .

ترکان سکلیستان خواهان اعطای خودمختاری به ایالت خویش از سوی حکومت مرکزی هستند.