سلکوپ ها از شاخه اورال مردمان توران هستند.

سلکوپ ها مانند نه نت ها ، با مردم آلتایی در سیبری مخلوط شدند ، و به اجداد برخی از جوامع ترک تبدیل شدند.

در قرن هفدهم، بعضی از سلکوپ ها به سمت شمال رفتند تا در کنار رودخانه تاز و رودخانه توروخان زندگی کنند.

آنها عمدتا در شکار ، ماهیگیری و پرورش گوزن های شمالی فعالیت داشتند.

طبق آمار سرشماری سال 2002، 4،249 سلکوپ در روسیه (4300 در سال 1970) وجود داشته است.