دولگان ها که در شبه جزیره طایمر در شمال سیبری زندگی می کند، شاخه شمالی تورک های منطقه (یوکوت) را تشکیل می دهد.

دولگان ها معیشت خود را از طریق شکار ، کشاورزی ، ماهیگیری و تغذیه از گوزن شمالی فراهم می کنند.

طبق سرشماری سال 2010، جمعیت دولگان ها 7885 نفر است.

بیشتر دولگان‌ها به شمن‌باوری معتقدند و تعداد کمی از آن‌ها نیز به مسیحیت ارتدکس باورمندند.