اونک ها بعد از مانچو و شیبی ها سومین گروه بزرگ از مردم تونغوز هستند.

جمعیت آنان حدود 70 هزار نفر است. از این تعداد، 35 هزار نفر در روسیه ، و بیش از 30 هزار نفر نیز در مناطق تحت حاکمیت چین ساکن هستند .

اختلافات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بین بخش های شمالی و جنوبی اونک ها وجود دارد.

اونک های روسیه معمولا با پرورش گوزن های شمالی زندگی می کند و منعکس کننده خصوصیات عمومی مردم سیبری هستند.

اونک های چین بین مغول های این کشور زندگی کرده و به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند.