استون ها در شاخه اورال مردمان توران هستند و در میان مردم فین – اوغور به فین ها نزدیک تر هستند.

استون ها از 3 تا 5 هزار سال پیش از منطقه اورال به سکونت گاه فعلیشان مهاجرت کرده اند.

جمعیت آنان بیش از یک میلیون نفر است . که غالب آنان در استونی زندگی می کنند.

استونی که استقلال خود را در سال 1918 اعلام کرد، توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1940 اشغال شد.

استونی استقلال خود را در سال 1991 اعلام کرد.