ترک‌های آلمان شامل افراد ترک تبار متولد آلمان، ترک های مهاجرت کرده به آلمان می شوند. که عموماً از ترکیه به آلمان کوچ کردند.

ترک‌های آلمانی بزرگترین اقلیت قومی در آلمان را تشکیل می‌دهند.

تخمین جمعیتی ترک‌های آلمان بین ۳٫۵ میلیون و بیش از ۴ میلیون ترک شهروند آلمانی یک رگه و دورگه در این کشور زندگی می‌کنند.و ۴٪-۵٪ از کل جمعیت آلمان را تشکیل می‌دهند.

برآوردهای کنونی نشان می‌دهد که حدود ۹ میلیون تُرک در اروپا، به استثنای ترکیه سکونت دارند.