علی محمد بیانی

ائل اوبا – ادبیات و زبان ترکی معاصر تقریبا از عصر انقلاب مشروطه آغاز میشود.در این عصر، ادبیات واقعگرا(رئالیستی) شده و مسائل سیاسی – اجتماعی وهمچنین باور ها و فرهنگ شفاهی مردم مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از ویژگی های ترکی نویسی در عصر معاصر، دقت در خود زبان وبه کارگیری صحیح دستور وگرامر آن است.توجه به زبان مادری و به کارگیری آن در مطبوعات و مراکز علمی – آموزشی به عنوان یکی از مصادیق توجه به توده ها و دغدغه ها و آرمان های آنها در دوران معاصر تلقی میگردد.

برای نمونه میتوان از شعرای مطرح معاصر به عناوین ذیل اشاره کرد:

۱- صابر شیروانی (۱۹۱۱-۱۸۶۲میلادی / وفات ۱۲۹۰ هجری شمسی)

۲- معجز شبستری (۱۳۱۳-۱۲۵۲ هجری شمسی)

۳- شیخ ابراهیم قزلباش زنجانی ” شفائی ” (۱۳۳۵-۱۲۷۲ هجری قمری)

۴- اسدالله مخفی افشار اورموی(۱۳۲۳-۱۲۵۱هجری شمسی)

۵- جبار باغچه بان (۱۳۴۵-۱۲۶۴هجری شمسی)

۶- علی فطرت تبریزی ( ۱۳۲۷-۱۲۶۹هجری شمسی)

۷- تقی رفعت (۱۲۹۹-۱۲۶۸ هجری شمسی)

۸- میرزا جعفر نقوی خامنه ای ( ۱۳۶۲-۱۲۶۵هجری شمسی)

۹- علی اکبر دهخدا ( متولد۱۲۹۷ق-متوفای۱۳۳۴ ش)

۱۰- علی آقا واحد (۱۳۸۵-۱۳۱۲هجری قمری)

۱۱- امیر خسرو دارایی ( تولد۱۳۱۰قمری/وفات شهریور ۱۳۳۲ شمسی)

۱۲- حسین جاوید (۱۹۴۱-۱۸۸۲میلادی)

۱۳- صمد وورغون (۱۹۵۶-۱۹۰۶میلادی)

۱۴- عباسقلی یحیوی ” تاج الشعرا ” (۱۳۵۸-۱۲۸۰ شمسی)

۱۵- محمد بی ریا (۱۳۶۱-۱۲۹۳ هجری شمسی)

۱۶- عباس اسلامی ” بارز” (تولد ۱۲۹۸شمسی)

۱۷- اکبر خان رزاقی (۱۳۶۸- ۱۲۹۹ شمسی)

۱۸- سید مهدی اعتماد تبریزی ( وفات ۱۳۶۲ هجری شمسی )

۱۹- حبیب ساهر (۱۳۶۴-۱۲۸۲ هجری شمسی)

۲۰- محمد علی محزون ( ۱۴۰۶-۱۳۱۷ هجری قمری)

۲۱- محمد حسین شهریار(۱۳۶۷-۱۳۸۵ هجری شمسی)

۲۲- ابوالفضل حسینی ” حسرت ” (۱۹۸۸-۱۹۲۵ میلادی)

۲۳- سلیمان رستم ( ۱۹۸۹-۱۹۰۶میلادی)

۲۴- الماس ایلدیریم (۱۹۵۲-۱۹۰۷ میلادی)

۲۵- رسول رضا ( ۱۹۸۱-۱۹۰۰ میلادی)

۲۶- مروارید دلبازی (تولد ۱۹۱۲ میلادی)

۲۷- نگار رفیع بیگلی (تولد ۱۹۱۳ میلادی)

۲۸- نبی خضری (تولد۱۹۲۴میلادی)

۲۹- نصرت کسَمنلی ( پاییز ۱۳۸۲ش/۲۰۰۳-۱۹۴۶ میلادی)

۳۰- محمد آراز (تولد ۱۹۳۳ میلادی)

۳۱- بالاش آذر اوغلو (تولد ۱۹۲۱-۲۰۱۱میلادی)

۳۲- پروفسور غلامحسین بیگدلی زنجانی (۱۲۹۷-۱۳۷۷شمسی)

۳۳- کریم زعفری(۱۳۷۶-۱۲۹۷شمسی)

۳۴- دکتر حمید نطقی ” آیتان ” (۱۳۷۸-۱۲۹۹ هجری شمسی)

۳۵- مهیندخت دارایی ( ۱۳۲۴-۱۳۰۰ هجری شمسی)

۳۶- علی میثمی(تولد۱۳۰۲ هجری شمسی)

۳۷- ابوالفضل گنج دانش (تولد۱۳۰۲ هجری شمسی)

۳۸- محمد رضا روحانی ( ۱۳۶۸-۱۳۰۲ هجری شمسی)

۳۹- عباس امیر اصلانی ( تولد ۱۳۰۲ هجری شمسی)

۴۰- پروفسور محمد تقی زهتابی (۱۳۷۷-۱۳۰۲ هجری شمسی)

۴۱-یحیی شیدا (تولد ۱۳۰۳ هجری شمسی)

۴۲- مظفر درفشی (تولد ۱۳۰۳ شمسی)

۴۳- حکیمه بلوری زنجانی ( ۱۳۷۹-۱۳۰۴ هجری شمسی)

۴۴- محمد منزوی زنجانی ( تولد۱۳۰۴ هجری شمسی)

۴۵- بولوت قاراچورلو سهند ( ۱۳۵۸-۱۳۰۵ هجری شمسی)

۴۶- مدینه گلگون ( تولد ۱۳۰۵ شمسی – وفات ۱۹۹۱ میلادی)

۴۷- علی تبریزلی ( ۱۳۷۶-۱۳۰۵ هجری شمسی)

۴۸- گوللر غملی (تولد ۱۳۰۶ شمسی)

۴۹- مفتون امینی (تولد ۱۳۰۶ شمسی)

۵۰- جمشید شیبانی ( تولد ۱۳۰۶ شمسی)

۵۱- احمد شایا ” آلاو ” ( ۱۳۸۳-۱۳۱۱ هجری شمسی)

۵۲- بختیار واهابزاده (۲۰۰۹-۱۹۲۵ میلادی / وفات ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ شمسی)

۵۳- کریم مشروطه چی ” سؤنمز ” (تولد ۱۳۰۷ هجری شمسی)

۵۴- میر هدایت حصاری ( تولد ۱۳۰۸ شمسی)

۵۵- هاشم ترلان ( تولد ۱۹۲۴ میلادی)

۵۶- علی کریم ( ۱۹۶۸-۱۹۳۰ میلادی )

۵۷- غلامعلی خواکسار ابهری (تولد در حدود ۱۳۱۱ شمسی)

۵۸- دکتر ابوالفتح حکیمیان (تولد ۱۳۰۶شمسی)

۵۹- میرزا عبدالواسع شهیدی زنجانی (تولد۱۲۷۹شمسی)

۶۰- میرتقی فاضلی زنجانی (تولد۱۳۰۹شمسی)

۶۱- سجاد احمدی ” ساجد ” (تولد ۱۳۰۹ شمسی)

۶۲- غلامحسین فخیم ابهری (تولد ۱۳۰۹ شمسی)

۶۳- غلامحسین سعیدی ” سعید ” (تولد ۱۳۱۰ شمسی)

۶۴- کریمی مراغه ای ( تولد ۱۳۱۰ شمسی)

۶۵- آزاده دارایی ( تولد ۱۳۱۰ شمسی)

۶۶- حامد ماکوئی ( تولد ۱۳۰۸ شمسی)

۶۷- مخمل نجفی ” ایشیق ” (تولد ۱۳۱۱ شمسی)

۶۸- مهدی آذر مازندرانی زنجانی (۱۳۸۳-۱۳۱۱شمسی)

۶۹- زین العابدین امیدی ” وافد ” (تولد ۱۳۱۲ شمسی)

۷۰- الله وئردی آهنی (تولد ۱۳۱۲شمسی)

۷۱- مراد علی قریشی ” قافلانتی ” (تولد ۱۳۱۲ شمسی)

۷۲- محمود دست پیش واله (تولد ۱۳۱۳ شمسی)

۷۳- بختیار نصرت ( تولد۱۳۱۳ شمسی)

۷۴- ابو عبدالله قزلباش زنجانی (تولد ۱۳۱۴ شمسی)

۷۵- مجید صباغ ” یالقیز ” ( تولد ۱۳۱۶ شمسی)

۷۶- ناظر شرفخانه ای (تولد ۱۳۱۷ شمسی)

۷۷- اکرم علی محمدی ” نسیم ” ( تولد۱۳۱۷ شمسی)

۷۸- بهروز دولت آبادی ” چای اوغلو ” (تولد ۱۳۱۸ شمسی)

۷۹- سعید بداغی ابهری (تولد ۱۳۱۸ شمسی)

۸۰- واقف صمد اوغلو

۸۱- حسین مجید زاده ” ساوالان ” (تولد ۱۳۱۹ شمسی)

۸۲- دکتر سید محمد حسین مبین ” شمشک”

۸۳- حق بیگی ” ساپلاق ” (تولد ۱۳۲۲ شمسی)

۸۴- حیدر عباسی ” باریشماز ” (تولد ۱۳۲۲شمسی)

۸۵- عباسعلی یحیوی ” ائلچی ” (تولد ۱۳۲۲ شمسی)

۸۶- ناز خند صبحی ( تولد۱۳۲۳شمسی)

۸۷- حبیب فرشباف ( تولد ۱۳۲۳ شمسی)

۸۸- عباس بابایی ” سؤیلر ” (تولد۱۳۲۳شمسی)

۸۹- عاطف (تولد ۱۳۲۴شمسی)

۹۰- دکتر سید حسین محمد زاده صدیق ” دوزگون ” (تولد ۱۳۲۴ شمسی)

۹۱- مرضیه احمدی اسکویی ” دالغا ” (۱۳۵۳-۱۳۲۴شمسی)

۹۲- علی احمدی ” ع.اورمولو ” (تولد۱۳۲۴ شمسی)

۹۳- سلیمان ثالث ( تولد۱۳۲۴شمسی)

۹۴- عباس کریمی ” اوخ “

۹۵- محمد حسین طهماسب پور شهرک ” میرزا “

۹۶- باقر رشادتی ( تولد ۱۳۲۵شمسی)

۹۷- حسین منزوی (۱۳۸۳-۱۳۲۵ شمسی)

۹۸- عمران صلاحی (۱۳۸۵-۱۳۲۵ شمسی)

۹۹- کریم گل اندام ( تولد ۱۳۲۶ شمسی)

۱۰۰- علی جباری ” آشینا زنجانی ” (تولد ۱۳۲۷ شمسی)

۱۰۱- ابراهیم رفرف ( تولد ۱۳۲۸ شمسی)

۱۰۲- سلیمان نوراللهی

۱۰۳- صمد مرادی (تولد ۱۳۳۰ شمسی)

۱۰۴- حمیده رئیس زاده ” سحر ” (تولد ۱۳۳۱ شمسی)

۱۰۵- رستمعلی جعفری ( تولد ۱۳۳۱ شمسی)

۱۰۶- الیاس نظری ” مخلص ” (تولد ۱۳۳۲ شمسی)

۱۰۷- رامیز روشن (تولد ۱۹۴۶ میلادی)

۱۰۸- یدالله شکیبی ( تولد ۱۳۲۴ شمسی)

۱۰۹- جعفر قره پور ” موغانلی سرمد ”  (تولد ۱۳۳۴ شمسی)

۱۱۰- عبدالله فرجی ” اینجیک ” (تولد ۱۳۳۴ شمسی)

۱۱۱- رحیم اسداللهی ” درویش ” (تولد ۱۳۳۴ شمسی )

۱۱۲- جواد نعلبندی ” کسگین ” (تولد ۱۳۳۵ شمسی)

۱۱۳- دکتر علی حسین زاده ” د اشقین ” (تولد ۱۳۳۵ شمسی)

۱۱۴- آذر پویا ( تولد ۱۳۳۵ شمسی)

۱۱۵- میانالی علیرضا ( تولد ۱۳۳۵ شمسی)

۱۱۶- آیدین تبریزلی

۱۱۷- اسماعیل هادی (تولد ۱۳۳۶ شمسی)

۱۱۸- حسین آغیارلی (تولد ۱۳۳۶ شمسی)

۱۱۹- احمد صادقی ” نافذ ” (تولد ۱۳۳۷ شمسی)

۱۲۰- هوشنگ جعفری (۱۳۳۷ شمسی)

۱۲۱- زین الدین هریس نژاد ” هریسلی ” (تولد ۱۳۳۷ شمسی)

۱۲۲- حسن ایلدیریم (تولد ۱۳۳۷ شمسی)

۱۲۳- عبدالله مرادی ” بالاش ” (تولد ۱۳۳۸ شمسی)

۱۲۴- داوود اهری ” قارانقوش ” (تولد ۱۳۳۸ شمسی)

۱۲۵- صدیار وظیفه ” ائل اوغلو ” (تولد ۱۳۳۸ شمسی)

۱۲۶- نگار خیاوی (تولد ۱۳۳۹ شمسی)

۱۲۷- و …

منبع : کتاب بئله اوخو ، بئله یاز ( نگاهی تازه به گرامر و شیوه نگارش زبان ترکی ) – نویسنده : علی محمد بیانی ، نشر اختر تبریز

Print Friendly, PDF & Email