الشتر

قصبه ای از دهستان حسنوند مرکز بخش سلسله شهرستان خرم آباد ، موقعیت آن جلگه ای و مذهب اهالی آن شیعه اثنی عشری است ، و به زبان های لری ، لکی ، فارسی وترکی تکلم می کنند ، نام قدیمی این قصبه قلعه مظفری بوده است.

 

بادام شیرین

ده ای از دهستان حسنوند بخش سلسله شهرستان خرم آباد ، منطقه ای است سردسیر با متکلمان فارسی و ترکی دارای مذهب تشیع.

 

سپید دشت

قصبهای از بخش پاپی شهرستان خرم آباد که در 108 کیلومتری جنوب خاوری شهرستان خرم آباد واقع گردیده است ، موقعیت آن کوهستانی ، هوای آن معتدل و زبان ساکنان آن فارسی ، لری وترکی است.

 

چمن لاله

ده ای از دهستان نفت سفید بخش هفتکل شهرستان اهواز ، منطقه آن کوهستانی و هوای آن گرمسیری است ساکنان آن به فارسی وترکی تکلم می کنند و شیعه مذهب اند ، این منطقه دارای چاه نفت نیز می باشد.

 

دره محک

ده ای از دهستان نفت سفید بخش هفتکل شهرستان اهواز ، منطقه ای کوهستانی با هوای گرمسیری ، ساکنان آن شیعه بوده و به زبان های فارسی و ترکی تکلم می کنند ، این منطقه دارای چاه نفت است.

 

سرباغ

ده ای از دهستان نفت سفید بخش هفتکل شهرستان اهواز ، منطقه ای کوهستانی با هوای گرمسیری ، ساکنان آن شیعه مذهب بوده و به فارسی و ترکی تکلم می کنند.

 

گزبرمکان

ده ای از دهستان نفت سفید بخش هفتکل شهرستان اهواز ، منطقه ای کوهستانی با هوای گرمسیری ، دارای چاه نفت است ، ساکنان آن شیعه مذهب اند و به زبان های فارسی و ترکی تکلم می کنند.

 

گزین

ده ای از دهستان نفت سفید بخش هفتکل شهرستان اهواز ، دارای منطقه ای کوهستانی با آبوهوای گرمسیری است ، ساکنان آن شیعه مذهب اند و به زبان های ترکی وفارسی تکلم می کنند ، این منطقه دارای چاه نفت است.