نام پایانه : پایانه گوگان

نوع پایانه : عمومی متعلق به اشخاص

وضعیت انبار توشه : –

نشانی پایانه : گوگان ، ورودی شهر

تلفن پایانه : –

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 1 شرکت

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 250 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 5 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : 7 مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : 1 مورد