نام پایانه : کوثر

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : انبار مرکزی دارد

نشانی پایانه : کوثر ، ترمینال مسافربری

تلفن پایانه : 04524922338

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 1

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 132 نفر

متوسط اتوبوس های خروجی از پایانه در هر روز : 2 مورد

متوسط مینی بوس های خروجی از پایانه در هر روز : 1 مورد

متوسط سواری های کرایه ای خروجی از پایانه در هر روز : 16 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : دارد