نام پایانه : چالدران

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : ندارد

نشانی : چالدران ، پایانه مسافربری

تلفن : –

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 2

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 400 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروحی از پایانه : 10 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروحی از پایانه : – مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروحی از پایانه : 50 مورد

نمازخانه مردانه : دارد

نمازخانه زنانه : ندارد