نام پایانه : ترمینال هشترود

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به صورت اختصاصی دارد

نشانی پایانه : هشترود ، اول جاده قره آغاج

تلفن پایانه : ندارد

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 3 شرکت

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 460 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 12 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : 20 مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : 4 مورد