نام پایانه : ترمینال تسوج

نوع پایانه : عمومی متعلق به شهرداری

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به صورت اختصاصی دارد

نشانی پایانه : تسوج ، خیابان امام خمینی

تلفن پایانه : ندارد

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 3 شرکت

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 750 نفر

متوسط تعداد اتوبوس خروجی از پایانه در هر روز : 10 مورد

متوسط تعداد مینی بوس خروجی از پایانه در هر روز : 15 مورد

متوسط تعداد سواری کرایه خروجی از پایانه در هر روز : 10 مورد