نام پایانه : برزگر

نوع پایانه : عمومی متعلق به اشخاص

وضعیت انبار توشه : برای هر شرکت به طور اختصاصی دارد

نشانی پایانه : اردبیل ، میدان ایثار

تلفن پایانه : 045166354335

تعداد شرکت مستقر در پایانه : 2

متوسط خروجی مسافر از پایانه در هر روز : 3713 نفر

متوسط اتوبوس های خروجی از پایانه در هر روز : 413 مورد

متوسط مینی بوس های خروجی از پایانه در هر روز : 29 مورد

متوسط سواری های کرایه ای خروجی از پایانه در هر روز : 296 مورد

نمازخانه مردانه : ندارد

نمازخانه زنانه : ندارد