e62080f0-c00b-4124-9f1b-9e5d49b17fc9

سرمربی سابق تراکتورسازی در هنگام وداع با هواداران این تیم گریست.

تونی اولیویرا هنگام ترک منزل خود در رشدیه برای حضور در فرودگاه وقتی متوجه حضور مردم و شعارها در حمایت از خود شد،گریست.

او خطاب به آنها گفت که ناراحت نباشند و یک روز دوباره به تراکتورسازی برمی گردد.

در این هنگام کل حاضران اشک می ریختند و حتی دستیاران او هم تحت تاثیر قرار گرفته بودند.

منبع:کاپ