برگزیده یازدهمین دوره جشنواره ملی رسانه های دیجیتال

 

بنام خداوند رحمت گستر مهربان

تدوین مجموعه کاملی شامل تمام جهات و جوانب فرهنگ و معارف آذربایجانیان و کیفیت ظهور و تکامل تمدن و فراز و نشیب حیات قومی و روشن ساختن زوایای تاریخ این سرزمین کهنسال آرزوی هر آذربایجانی و آرمان دوستداران آن به شمار می رود.

تامین این منظور و نیل بدین هدف جز با فراهم آوردن موادی که تحقق این نیت را بایسته است امکان پذیر نمی نماید و هرگونه کوششی که در این زمینه بر اساس استفاده از مدارک مجمل و مبهم و مواد ناقص به عمل بیاید رسا و وافی به مقصود نخواهد بود.

اینک به یمن لطف پروردگار ، حاصل زحمات و فعالیت چندین ساله شاعران و نویسندگان را به ساحت والای پژوهشگران و ادب دوستان تقدیم میداریم.

امید است که این قدم کوچک را از ما پذیرا باشید و بر معایب و نقایص آن بدیده ی اغماض بنگرید ، البته این عفو و غمض مانع این نخواهد بود که در هرجای این وبسایت به اشتباهی برخوردید از تذکار و ابلاغ آن مضایقه فرمایید.

کلاممان را با یک بیت از صائب شیرین سخن تبریز به پایان میبریم:

دست از طلب مدار که دارد طریق عشق / از پا فتادنی که به منزل برابر است.

مهدی خیری ، نشریه الکترونیکی ائل اوبا – چهارم تیرماه 1394

 

 

Print Friendly, PDF & Email