جایز بودن به سینه و صورت زدن در عزای حسینی + اسناد

جایز بودن به سینه و صورت زدن در عزای حسینی + اسناد

ائل اوبا - فتوایی که بیشتر مراجع اعلام مانند مرحوم خویی مرحوم حائری موسس مرحوم شیخ هاشم آملی مرحوم سید علی بهبهانی و … بر حقانیت آن صحه گذاشته اند و آن را با فتاوای خود تایید کرده اند. در کتاب “فتاوی العلماء الاعلام”...

ادامه مطلب ...