شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن ١۴٠٠

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن ١۴٠٠

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٢,٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٧ درصد) است. کل خانوارها در بهمن ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٣٩٦,٤ رسید که نسبت...

ادامه مطلب ...