آرزومالار ( ترانه های آرزو ) – ادبیات شفاهی

آرزومالار ( ترانه های آرزو ) – ادبیات شفاهی

بالاما ، قوربان دایچالار ( کره اسب ) بالام هاچان ال چالاربالاما قوربان اینک لر بالام هاچان ایمک لربالاما قوربان ایلانلار بالام هاچان دیل آنلاربالاما قوربان خالاسی بالام قیزیل پاراسیبالاما قوربان مئیوه...

ادامه مطلب ...