در دورۀ پهلوی اول کمیسیون جغرافیا در فرهنگستان به ریاست رضازاده شفق مسئول تغییر اسامی جغرافیایی شده بود. به گزارش جلال‌پور (ص ۵۹) بین ۱۰۷ عنوان جغرافیایی تا سال ۱۳۱۹ش به تصویب این کمیسیون ابداع شد و بیشترین تغییرات مربوط به مناطق ترک و کردنشین بود.

بدین ترتیب بسیاری از اسامی اماکن ترکی، کردی، ترکمنی و نظایر اینها را با اسامی جعلی جایگزین نمودند. سند ذیل نمونه ای از این تغییر اسامی است :

تورک بیلگی